Sign in
08:21 23.01
Tournament Schedule Results Stadiums Teams News History
       
    Jeremy Bokila 5   3
    Artem Sivaev 5   6
    Vasiliy Karmazinenko 4   3
    Evgeniy Gavryuk 3   4
    D. Fot 3   2
    Dmitry Fot 3   2
    Anton Kryuchkov 3   4
    Anzor Sanaya 3 1 3
    Vladimir Romanenko 3   5
    Ivan Zvyagin 3   4