20:42 21.07
 
Tournament     Schedule     Results     Stadiums     Teams     Coaches     Players     History    
Tournament Schedule Results Teams News History
       
    Vasiliy Karmazinenko 4    
    Aleksey Medvedev 4 1 3
    Andrey Govorov 3   1
    Aleksey Sapogov 3   2
    Vladimir Morozov 2    
    S. Dadu 2    
    E. Sakhnevich 2    
    G. Bazaev 2    
    D. Bazaev 2 1  
    Igor Portnyagin 2