22:08 20.08
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Player stats Coaches News History Predictions
       
    Maksim Oboznyi 4   4
    Alan Khabalov 3   2
    Sergey Arkhipov 2   1
    Marat Safin 2 1 2
    Evgeniy Marichev 2 1 2
    Vladlen Babaev 2   2
    David Gatikoev 2   2
    Aleksandr Alekseev 2   2
    Stanislav Reznikov 2 1 2
    Maksim Malakhovskiy 2   2